خدمات مالیاتی

آگاهی از اصول و مبانی مالیات باعث می‌شود که مقررات بر اساس خط مشی‌های ارائه شده و در جهت کسب اهداف مقرر تدوین شوند و در زمان اجرای این قوانین با اعمال سلیقه مأمورین مالیاتی و یا مقاومت مؤدیان مواجه نشود.

ثبت درخواست خدمات
In-House Sales Training

برخی از خدمات رازبان حساب:

مطابق با ماده ۲۳۷ ق.م.م برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مطابق با ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. طبق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

مالیاتی
رازبان حساب

با رازبان حساب، حساب و کتاب کنید.

برای اطلاع از شرایط فروش اقساطی نرم‌افزارهای سپیدار و دشت به صفحات قیمت آنها مراجعه کنید.

قیمت نرم‌افزار سپیدار
قیمت نرم‌افزار دشت

برخی از خدمات مالیاتی که در رازبان حساب ارائه می‌شود

رازبان حساب این امکان را دارد تا به پشتوانه دانش سازمانی خود انواع خدمات مالی و مالیاتی متمایزی را ارائه و پشتیبانی کند.

تنظیم و ارسال

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

موضوع قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

صورت معاملات فصلی

موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

اظهارنامه اجاره املاک

موضوع ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

اظهارنامه مالیات بر ارث

موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

تنظیم و ارسال

اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی

موضوع ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم

ثبت درخواست

بررسی جامع بسته‌ها، نسخه‌ها، سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

نرم‌افزارهای شرکتی سپیدار و فروشگاهی دشت

مشاهده و بررسی همه موارد